سه شنبه ۱۲ فرودرین سال ۱۳۹۹

گفت و گوی اختصاصی با آقای علیرضا عالمزاده مدیر عامل شرکت بازرگانی بهان تجارت در ماهنامه دنیای سرمایه گذاری

چشم انداز روشنی پیش روی صنعت ایران است

گفتوگو با علیرضا عالمزاده، مدیرعامل شرکت بازرگانی بهانتجارت

چشم انداز روشنی

پیش روی صنعت ایران است

 

 

 

شرکت بازرگانی بهانتجارت از سال83 در حوزۀ نفت و گاز شروع به فعالیت کرد و در زمینۀ تأمین اقلام piping material (تجهیزات لولهکشی) و ارایه خدمات نوین در این عرصه، کار خود را گسترش داد. این شرکت، امروز یکی از موفقترین شرکتها در حوزۀ انرژی به شمار میآید؛ چراکه در 250پروژۀ نفت و گاز، بدون حتی یک مورد شکست، همۀ آنها را به سرانجام رسانده است و یکی از تأمینکنندگان  معتبر نزد وزارت نفت به شمار میآید. شرکت بازرگانی بهانتجارت در وضعیت تحریم و پسابرجام ارتباطات گسترده و مناسبی با شرکای خارجی خود داشته است؛ به همین منظور، به سراغ مهندس علیرضا عالمزاده، مدیرعامل این شرکت رفتیم تا درخصوص عملکرد این شرکت و رویکرد آن در مواجهه با مسائل مختلف، از جمله تفاوت کار در وضعیت تحریم، پسابرجام و همچنین رکود اقتصادی نظر ایشان را جویا شویم و بدانیم یک شرکت بازرگانی موفق در چنین موقعیتی چه ویژگیهایی باید داشته باشد. مشروح را در ادامه میخوانید.

 

 

 

با توجه به مشکلات عدیدۀ بخش خصوصی در حوزۀ بازرگانی و تجارت، لطفاً دربارۀ چگونگی شروع فعالیتتان و حضور در بازار ایران توضیح بفرمایید.

در ابتدای فعالیت شرکت بهانتجارت، موقعیت بازرگانی و تجارت بسیار مناسب بود و این شرکت کار خود را با واردات تجهیزات آغاز کرد؛ ضمن اینکه در همین راستا ساختار شرکت بر اساس یک محتوای مهندسی و نه صرفاً بازرگانی، اداره میشد و در ادامه، با ایجاد تحریمها فعالیت شرکت در داخل کشور گسترش بیشتری پیدا کرد و  تأمین کالای بسیاری از پروژههای نفت و گاز را شرکت بازرگانی بهانتجارت عملیاتی کرده است. در این راستا، از سال83 تا به امروز، هر سال پیشرفتهای چشمگیری نصیب شرکت شده است و امیدواریم بتوانیم همین مسیر را ادامه دهیم.

ویژگی منحصربهفرد شرکت شما چیست؟ چه امتیازی در شرکت بهانتجارت است که آن را از سایر رقبا متمایز میکند؟

در یک کلمه میتوانم بگویم که «تعهد»، شرکت ما را از سایر رقبا متمایز کرده است. در واقع اصلیترین ویژگی که در شرکت بازرگانی بهانتجارت میتوان یافت، همین متعهدبودن است؛ چون هیچگاه مسائل سودآوری و تجاری در اولویت نخست برای ما نبوده است، بلکه «تعهد» اصلیترین مسئله برای شرکت است. تعهد ما در مقابل کارفرمایان و بانکها و هر طرف قرارداد دیگری که عمدتاً دولتی هستند، همواره وجود داشته است.

حتی در برخی از مقاطع بهویژه در مقاطع اخیر که اوضاع مالی برای پروژهها دشوارتر است، این پایبندی به تعهد وجود داشته و تا جایی که امکان داشته است، سعی کردهایم این تعهد را حفظ کنیم. اگر بخواهیم فقط و فقط یک ویژگی را متمایز از سایر ویژگیهای شرکت نام ببریم، باید آن را «تعهد» کاری بدانیم. ما تاکنون نزدیک به 250پروژۀ مختلف در سراسر کشور اجرا کردهایم که 99درصد این پروژهها، همکاری با کارفرمایان دولتی بوده است که تمامی این پروژهها به سرانجام رسیده و شاید تنها یک یا دو مورد از این پروژهها وارد فاز تأخیرات شده است؛ همچنین در اغلب پروژهها رضایتمندی کارفرما را نیز جلب کردهایم.

حجم سالانۀ مبادلات تجاری شرکت بهانتجارت چه میزان است و آیا در این مسیر موفق به برقراری ارتباطات بینالمللی در حوزۀ نفت و گاز شدهاید؟

شرکت بهانتجارت از نظر حجم مبادلات پولی و بانکی از جمله شرکتهای دارای رتبههای بالا در حوزۀ کاری خود به شمار میآید؛ برای مثال، در سال جاری حجم پروژههای دردستانجام یا هدفگیریشده، بیش از هزار میلیارد تومان است و ما بدنۀ شرکت را برای انجام فعالیت در چنین سطحی آماده کردهایم؛ ولی چه میزان از این پیشبینیها قرار است که محقق شود، بستگی به اوضاع عمومی کشور و عملکرد ما دارد.

درخصوص ارتباطات بینالمللی نیز به این دلیل که در ابتدای کار، ما عمدتاً واردات کالا را مد نظر داشتهایم، روابط خوبی با یکسری از کشورهای اروپایی و آسیایی و بهویژه اروپایی بلوک شرق ایجاد کردهایم که البته در آن زمان (سال83)، بهدلیل نبود تحریمها روابط بهشکل گستردهتری با کشورهای خارجی برقرار بود و این ارتباطات تجاری با کشورهای آلمان، رومانی، کرۀ جنوبی و ژاپن و... وجود داشت که البته بهمرور زمان و ایجاد پردهای به نام تحریم، روابط تحتتأثیر قرار گرفت.

آیا تاکنون موفق به جذب سرمایهگذار خارجی شدهاید؟

بله. درحالحاضر، سه خط اعتباری مجزا از سه کشور خارجی به دست آوردهایم که رقمهای مختلفی دارند؛ همچنین برای انجام پروژههای بزرگ نیز با چند فاینانسور بزرگ مذاکره کردهایم و این حجم سرمایهگذاری خارجی در فضای بینالمللی و فضای سیاسی کشور، میتواند بسیار تأثیرگذار باشد.

برجام چه تأثیری درخصوص فعالیتهای بینالمللی شما داشته و دارد؟

آنچه در فضای پسابرجام بیش از هر چیز دیگری مشاهده میشود، خیل حضور شرکتهای خارجی از جمله شرکتهای ژاپنی، آلمانی، فرانسوی و... برای همکاریهای طولانیمدت بوده است.

از نظر مبادلات بانکی چطور؟ آیا برجام تاکنون توانسته تسهیلاتی در این زمینه ایجاد کند؟

از نظر بانکی شرایط انتقال پول کمی راحتتر شده؛ البته مسیر همچنان ناهموار است، اما پذیرش پول از سوی بانکهای خارجی و شیوۀ تعامل آنها با بانکهای داخلی سهولت بیشتری پیدا کرده است.

برجام بیشترین تأثیر را روی بانکهای خودمان داشته است

به نظر من، درحالحاضر، برجام، بیشترین تأثیر را روی قوانین و مقررات بانکی داخلی داشته است که میتوانیم در این وضعیت دربارۀ ال.سیهای بلندمدت فکر کنیم و انتقال پول را میتوانیم با اطمینان خاطر بیشتری انجام دهیم.

آیا توافقات برجام ، زمینهای برای ورود شرکتهای معتبر دنیا فراهم میکند؟

شرکتهای معتبرتر اروپایی احتیاط جدیتری در قبال ایران دارند؛ چون آنها در ابتدا بازار هدف خود را شناسایی و سپس به آن بازار ورود میکنند. به عقیدۀ من، ورود این حجم تقاضا برای مذاکرات اولیه میتواند زمینه را برای ورود شرکتهای معتبر خارجی نیز فراهم کند. در مجموع، به نظر من چشمانداز روشنی پیش روی صنعت ایران خواهد بود.

پیش از اجرای برجام، در واقع در زمان اعمال تحریمهای بینالمللی، شیوۀ مبادلات بانکی شما چگونه بوده است؟

قبل از برجام، عملاً مبادلات بانکی با کشورهای خارجی نداشتیم و مبادلات بانکی ما محدود به چند کشور دوست یا چند مؤسسۀ اعتباری خاص بود؛ در واقع، در آن مقطع پرداختها از طریق شرکتهای واسطه و صرافیها انجام میشد.

یعنی اگر اوضاع پیش از برجام ادامه مییافت، تمام دریچههای انتقال وجه بسته میشد؟

البته امروز هم سازوکار درست مبادلات بانکی هنوز بهدرستی تعریف نشده است؛ اما اطمینان خاطر میان طرفهای خارجی و ایرانی در سهلترشدن انتقال وجه به وجود آمده است؛ در واقع باید اذعان داشت که اگر اوضاع قبل، ادامه مییافت، دریچههای بیشتری در مسیر مبادلات خارجی بسته میشد و هر ماه نسبتبه ماه گذشته، نگرانیهای بیشتری درخصوص انتقال وجه به مقصد بهوجود میآمد.

در خصوص این نگرانیها برایمان بیشتر توضیح دهید.

در جریان همکاریهای مشترک با بسیاری از کشورها از جمله چین، در زمان تحریم این کشور به یکی از طرفهای جدی ما در همکاریهای خارجی بدل شد. در مقطع تحریم، بازرگانان چینی در صدور تضامینی مثل تضمین پیشپرداخت (APG) یا تضمین مستندات انجام تعهدات (PBG)، به بهانۀ وجود تحریمها کارشکنی میکردند و چنین تضامینی را به ما ارائه نمیدادند و در واقع اضافه بر سازمان از ما امتیاز میگرفتند؛ در حالیکه امروز حداقل ما میتوانیم تضامین خود را از طرفهای خارجی اخذ کنیم و از تمام ظرفیتهای موجود در تجارت خارجی استفاده کنیم.

با توجه به اینکه برخی از صاحبنظران اصطلاح «رکود عمیق» را برای اوضاع کنونی اقتصاد ایران به کار میبرند، شما چشمانداز  بازار ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟

شرکت بازرگانی بهانتجارت در چند حوزه فعالیت میکند؛ برای مثال، باید گفت که در زمینۀ تأمین لولۀ داخلی همکاری بسیار خوب و طولانیمدتی با شرکت لولهسازی اهواز داشتهایم که قدمتی 15ساله دارد. این تولیدکننده  یکی از بزرگترین شرکتهای لولهسازی در سطح خاورمیانه به شمار میآید و با مدیریتی توانا در سالهای اخیر کاملاً روند صعودی و مثبت به خود گرفته است که متفاوت با گذشته است. صرفاً از همین یک چشمانداز میتوان انتظار داشت که اقتصاد ایران در حال خروج از رکود و میل بهسوی رونق است. به همین علت، به نظر من چشمانداز بسیار خوبی برای بازار میتوان پیشبینی کرد.

در واقع، تقاضاهایی که از سوی شرکت ملی نفت وجود دارد و طرحها و پروژههایی که در برنامۀ وزارت نفت دیده میشود، در کنار اعتماد و اطمینان به شرکتهای داخلی نشان میدهد که بازار بسیار خوبی پیش روی ما است؛ هر چند که پروژهها از نظر مالی در تنگنا قرار دارند.

به نظر شما یک مدیر موفق باید دارای چه ویژگیهایی باشد؟

مدیر موفق در سطوح مختلف، تعریفهای متفاوتی دارد؛ اما مهمترین ویژگی یک مدیر، اتخاذ تصمیمات صحیح و بهموقع است و این ویژگی در وضعیت رکود و رونق خیلی تفاوتی ندارد. وضعیت رکود و رونق فقط باعث افزایش یا کاهش جدی تبعات یک تصمیم خواهد شد که اهمیت آن را چندین برابر میکند. طبیعتاً یک مدیر، باید دارای اطلاعات، دانش تخصصی، مدیریتی و دلسوزی برای مجموعۀ خود باشد.

اهداف کوتاهمدت و بلندمدت شما در شرکت بازرگانی بهانتجارت چیست؟

هدف کوتاهمدت ما این است که پروژههای دردستاجرا را به بهترین نحو به سرانجام برسانیم و پروژههای جدیدمان را هم، در همین موقعیت آغاز و اجرایی کنیم و خودمان را با همین کیفیت در عالیترین سطح حفظ کنیم. در واقع، ما بر این باور هستیم که اگر این روزها را با این کیفیت سپری کنیم، روزهای راحتتر فرا میرسند و میزان بالندگی ما بیشتر خواهد شد. اکنون شرکتهای همکار خارجی ما بهخوبی اذعان دارند که شرکت بازرگانی بهانتجارت قادر است حجم بالایی از بازار پیش روی ایران را در آیندهای نزدیک در زمینۀ تخصصی خود پوشش بدهد. اما اهداف بلندمدت ما دارای دو جنبۀ مادی و معنوی است. هدف ما در بُعد مادی این است که هر روز پیشرفتمان نسبتبه قبل بیشتر باشد، تا بتوانیم قلههای ترقی را طی کنیم و در بُعد دیگر نیز امیدمان این است که بتوانیم در بخش کلان، برای کشور مفید باشیم و همواره بتوانیم برای افراد و خانوادههای بیشتری که با این شرکت همکاری دارند، درآمدزایی کنیم.

و اما سخن آخر...

برای همۀ افرادی که با نیّت خیر در کشورمان فعالاند، آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم لطف خدا همواره شامل  حال ما باشد، تا بهعنوان عضوی کوچک در این جامعه، بتوانیم در کنار سایر فعالان اقتصادی، فردایی بهتر برای کشورمان رقم بزنیم و معتقدم که اگر نیّت خیر باشد و هدف هم درست باشد، در این کشور که پشتوانۀ اسلامی و تاریخی کهن دارد، همه چیز بهخوبی پیش خواهد رفت.