پنجشنبه ۸ خرداد سال ۱۳۹۹
 

تاریخ قرارداد

شماره قرارداد

نام کارفرما

نوع
فعالیت

ردیف

95/05/20

ZPP-9023293056-TR/A0201

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

شرکت ملی نفت ایران

1

92/12/03

003-53-85401-31(92/م ک د /0360)

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

2

90/12/08

001-53-85517-31 (90/م ک د /0274)

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

3

95/04/12

ZPP-9023294016-TR/A0202

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

4

89/10/06

31-80219-53-045(89/ م ک د /172)

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

5

91/12/09

91/51(86203-53-033)

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

6

92/11/29

38-90-7890400004

شرکت پالایش نفت آبادان

7

92/11/13

01-3100009043028/BB22

شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران

8

90/02/19

31-086205-53-021

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

9

92/12/06

01-31-0009043029/BB22(3074)

شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران

10

92/12/29

01-90-9050121/C14

شرکت پالایش نفت آبادان

11

90/03/16

900020

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

12

89/09/14

31-80219-53-078

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

13

93/04/02

01-90-9232059/C11

شرکت پالایش نفت آبادان

14

92/05/27

9130007

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

15

94/12/15

01-90-9332118

شرکت پالایش نفت آبادان

16

94/12/19

01-90-9332261/g20

شرکت پالایش نفت آبادان

17

89/10/07

31-086205-530-15(80 / خ م / 89)

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

18

93/02/13

01-90-9032150/C5

شرکت پالایش نفت آبادان

19

86/09/03

01-908650023

شرکت پالایش نفت آبادان

20

88/10/28

01-90-8850044/L

شرکت پالایش نفت آبادان

21

90/08/30

48-8909078

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

22

86/02/24

RZS-8540179

شرکت پالایش نفت تبریز

23

86/03/09

01-90-8550064

شرکت پالایش نفت آبادان

24

92/08/25

01-90-9232327/C14

پالایش نفت آبادان

25

92/11/26

01-90-9232427/C8

پالایش نفت آبادان

26

89/03/04

31-086205-53011

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

27

89/11/11

8900065

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

28

92/09/06

01-90-9232156/C14

پالایش نفت آبادان

29

90/10/17

48-9000071

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

30

86/12/07

48-8606001

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

31

85/02/04

34-05555-53-125

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

32

86/10/12

48-8516131/JA

شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی

33

90/10/06

48-9000005

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

34

88/12/24

8644230

شرکت پالایش نفت تهران

35

86/12/07

31-82209-53-007

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

36

86/03/22

01-90-8550107

شرکت پالایش نفت آبادان

37

94/08/19

9430017

شرکت گاز استان خوزستان

شرکت ملی گاز ایران

38

94/03/25

(6645/000/گ52) 062292

شرکت گاز استان کرمان

39

95/01/23

9430042

شرکت گاز استان خوزستان

40

94/08/27

9430017-9430016

شرکت گاز استان خوزستان

41

94/12/04

DP94-45718-40018-TL

شرکت انتقال گاز ایران

42

93/10/21

031824(3371820236)

شرکت گاز استان تهران

43

94/06/21

190583(9430045و3070840055)

شرکت گاز استان زنجان

44

88/05/26

030558

شرکت گاز استان تهران

45

89/04/01

076556

شرکت گاز استان همدان

46

95/08/95

DP94-1571830068-MK

شرکت انتقال گاز ایران

47

93/12/06

031847(3375830005)

شرکت گاز استان تهران

48

91/02/04

3065800004

شرکت گاز استان یزد

49

91/02/03

10245

شرکت گاز استان گلستان

50

91/07/08

v/-9040277-ph-01

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

51

92/08/02

3048810002

شرکت گاز استان یزد

52

92/12/07

6030507164-8801

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

53

86/11/15

310239

شرکت پالایش گاز ایلام

54

92/04/12

031420

شرکت گاز استان تهران

55

91/09/20

10265

شرکت گاز استان گلستان

56

90/08/14

v/8940062-ph01

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

57

90/09/19

3168800125

شرکت گاز استان خوزستان

58

94/11/21

DP94-25718-40124-RL

شرکت انتقال گاز ایران

59

92/03/19

v/-30408-1-4281-ph-01

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

60

89/04/02

030706

شرکت گاز استان تهران

61

91/12

9100538-AKM

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

62

90/09/30

817/170723

شرکت گاز استان سمنان

63

89/06/09

260155

شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

64

86/12/28

701533

شرکت انتقال گاز (منطقه 6 عملیات انتقال گاز)

65

89/10/06

817/170645

شرکت گاز استان سمنان

66

92/03/07

v/-9140153-ph-01

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

67

92/09/13

AKM 9200078-Q

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

68

84/10/27

DM-8400921-PH

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

69

92/10/25

9240774-AKM

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

70

88/04/27

v-8740376-ph

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

71

86/12/11

v-30078-6-0540-ph-01

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

72

92/12/14

9100388-AKM

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

73

89/08/10

290245

شرکت پالایش گاز بید بلند

74

91/10/03

v/-30408-1-4278-ph-01

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

75

91/11/15

7-30078-0-2289-PH

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

76

85/09/07

EB-30078-5-0286 PH

شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

77

95/05/27

95/8333/955

شرکت آب منطقه ای اردبیل

سایر

78

87/11/05

87/3/25-200/10197

شرکت آبفا فارس

79

85/11/26

440/32133

شرکت آبفا فارس

80

92/08/05

_

شرکت پترو صدرا گاز

81

90/03/04

414/2057

شرکت آب و فاضلاب شیراز

82

91/10

9130442

شرکت ملی حفاری ایران

83

88/03/02

88/31236/101

شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین

84

86/06/14

12907/230

سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی

85

87/10/24

200/36666

شرکت آبفا فارس

86

85/10/26

24508/230

سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی

87

90/03/08

40201196

شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

88

88/03/11

10/4138

سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال بختیاری

89

87/04/10

87/9

شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان

90

87/11/01

87/20333/110/4

شهرداری شهرکرد

91

87/03/25

58/300/1180

شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی

92

86/04/19

6780/16(86/3/ط)

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان

93

86/11/01

46245/100/470

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

94

86/09/10

_

شرکت هیربدان

95

91/12/23

91/96

نیروگاه رامین

96

88/09/03

_

شرکت سهامی آب منطقه ای قم

97

88/12/03

88/53599/101

شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین

98

86/06/07

8610024

شرکت پتروشیمی برزویه

99

86/09/12

018

شرکت هیربدان

100

86/11/16

PBS-37664-674

شرکت کالای پتروشیمی

101

89/11/16

89/23

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

102

86/07/26

_

شرکت هیربدان

103

86/05/15

8620442

شرکت پتروشیمی برزویه

104

86/02/29

_

شرکت هیربدان

105

85/12/27

8510098

شرکت پتروشیمی برزویه

106

84/9/21

8421297

شرکت پتروشیمی برزویه

107

86/05/13

8610020

شرکت پتروشیمی برزویه

108

86/08/28

8620759

شرکت پتروشیمی برزویه

109

_

_

شرکت فن آوران انرژی پارت

110

_

_

شرکت فن آوران انرژی پارت

111

_

8620498

شرکت پتروشیمی برزویه

112

_

_

شرکت فن آوران انرژی پارت

113

_

_

شرکت فن آوران انرژی پارت

114

_

_

شرکت ستاره سازخلیج فارس

115

_

_

شرکت آبفاضلاب استان هرمزگان

116

_

_

شرکت مهندسی سارال

117

_

_

شرکت تهران جنوب

118

_

_

شرکت آبفاضلاب استان هرمزگان

119

_

_

نفت بهران

120

_

_

تندگویان

121